การรับประกันสินค้า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับประกัน

1. ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ (เคลมได้) ในกรณีดังต่อไปนี้

     1.1 อยู่ในระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกัน คือ ตั้งแต่ 12 - 24 เดือน หรือ 20,000 กม. ขึ้นอยู่กับรุ่นและเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผู้ผลิต

     1.2 เมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดในการผลิต ได้แก่

          1.2.1 การประกอบกลับช่องเชล ( Cell Reversal)

          1.2.2 ช๊อตหรือลัดวงจรภายใน ( Internal Cell Short Circuit)

          1.2.3 แกนขาด สะพานไฟขาด ( Disconnection)

          1.2.4 แกนขั้วขาด ( Terminal / pole Disconnection)

หมายเหตุ: โปรดรอผลการตรวจสอบซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

***กรณีชดเลยแบตเตอรี่ลูกใหม่ ต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ซื้อครั้งแรก

 

2. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน (เคลมไม่ได้)

     2.1 ไม่ได้กรอกรายละเอียดในใบรับประกันให้ครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในใบรับประกัน หรือมีการระบุวันที่ขายบนแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

     2.2 ฉลาก (สติ๊กเกอร์) หลุด หรือฉีกขาด ที่มิใช่เหตุจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย

          2.2.1 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัน / เดือน / ปี ที่จำหน่าย และไม่ระบุวันที่ใช้งานหรือไม่ตอกเลขวันที่ใช้งาน

          2.2.2 มีการระบุวันที่ขายบนแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

     2.3 พ้นระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกันตามที่กำหนด

     2.4 ของที่สามารถคืนสภาพเดิมได้โดยการชาร์จ

     2.5 ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

          2.5.1 เติมสารที่ไม่บริสุทธิ์ หรือสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกรดกำมะถันเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่

          2.5.2 เติมน้ำกรดกำมะถันที่ไม่ได้ค่าความถ่วงจำเพาะมาตรฐานตามที่กำหนดเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่

          2.5.3 เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่

          2.5.4 เติมน้ำกลั่นมากเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนแบตเตอรี่หรือมีการหกล้น

          2.5.5 เปลี่ยนถ่ายน้ำกรดกำมะถันหรือเติมกรดกำมะถันเพิ่มหลังจากมีการใช้งานแล้ว (หรือมีการคว่ำหม้อจะเกิดระเบิดได้)

          2.5.6 เปลือก แตก รั่ว ซึม จากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

          2.5.7 ระเบิด แตก หรือเชล เสียหายจากการลัดวงจรจากภายนอก

          2.5.8 การอัดประจุไฟมากเกินไป ( Overcharging) หรือการขาดการอัดประจุไฟ (Over discharging)

          2.5.9 เปลือกแตก แกนขาด ขั้วขาด หรือหัก จากการทุบหรือกระแทรกจากภายนอก

     2.6 ความเสียหายเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

          2.6.1 ขาดการเติมน้ำกลั่นเมื่อต้องการ ( Dry conditioned)

          2.6.2 ขาดการอัดประจุไฟเพิ่มเมื่อต้องการ

          2.6.3 ขาดการทำความสะอาดที่สมควร จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย

          2.6.4 สาเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย

     2.7 ความเสียหายเกิดจากขนส่งที่มิใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่าย

     2.8 กรณีใช้งานนอกเหนือการสตาร์ทเครื่องยนต์รถยนต์

     2.9 กรณีที่สาเหตุเกิดจากตัวรถยนต์เอง

     2.10 กรณีที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบรถที่เกิดอาการผิดปกติได้

     2.11 กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปใส่ในรถที่นอกเหนือจากรถที่ระบุไว้ในใบรับประกัน

     2.12 กรณีเกิดจากแผ่นดินไหว, ไต้ฝุ่น, น้ำท่วม, ความเสียหายจากลม น้ำ ที่เป็นภัยธรรมชาติ เช่นเดียวกับภัยจากไฟ, อุบัติเหตุ

     2.13 ความเสียหายเกิดจากความประมาทของผู้ใช้ เช่น เกิดการสปาร์คขั้วละลายหรือเกิดการระเบิดผนังเปลือกแบตเตอรี่แตก หรือถอดขั้วไม่ระวังทำให้ขั้วบวกแตะกับตัวถังรถ ฯลฯ

*** การรับประกันนี้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการรับจ้าง หรือ การพาณิชย์

*** โปรดรอผลการตรวจสอบซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ขั้นตอนการเคลมแบตเตอรี่รถยนต์กับร้านแบตเตอรี่โปร

1. นัดหมายวันและเวลากับทางร้านแบตเตอรี่โปร

2. ทางร้านจะส่งช่างเข้าไปทำการตรวจเช็ควิเคราะห์แบตเตอรี่ตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยบริการ ให้เฉพาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีเท่านั้น เช็คพื้นที่ให้บริการได้ ที่นี่

3. ช่างทำการตรวจเช็คแบตเตอรี่และระบบไฟรถยนต์เบื้องต้น กรณีวิเคราะห์แล้วว่าแบตเตอรี่เสียจากขั้นตอนการผลิต ทางร้านจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วพบว่า แบตเตอรี่ปกติ แต่เกิดปัญหาจากระบบรถยนต์ หรือการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ไดชาร์จไม่ทำงาน หรือชาร์จอ่อนมากๆ, ไฟรั่ว หรือเปิดไฟในรถทิ้งไว้ เป็นต้น ทางลูกค้าจะมีค่าบริการในการตรวจสอบ 400 บาทต่อครั้ง

แต่ถ้าหากทางช่างวิเคราะห์แล้วยังไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นเสียจากขั้นตอนการผลิตหรือไม่ หรือลูกค้ายังสงสัยว่าแบตเตอรี่เสีย ทางร้านจะนำแบตเตอรี่ที่ยังสงสัยลูกนั้นส่งไปโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นๆ เพื่อทำการตรวจเช็คซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ และในช่วงระหว่างที่ลูกค้ารอผลจากโรงงาน ทางช่างจะมีแบตเตอรี่สำรอง* ให้ลูกค้าใช้แทนไปก่อน จนกว่าจะทราบผลจากโรงงาน

โดยผลการตรวจเช็คแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่จะแบ่งเป็น 3 กรณีโดยจะมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีที่ 1

ผลการทดสอบแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิตออกมาว่า แบตเตอรี่ลูกนั้นเสียจากขั้นตอนการผลิตจากโรงงานจริง ทางโรงงานจะส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่กลับมาให้ทางร้านแบตเตอรี่โปร แล้วทางร้านแบตเตอรี่โปรจะโทรนัดหมายกับลูกค้าและนำแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปติดตั้งให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีที่ 2

ผลการทดสอบแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิตออกมาว่า แบตเตอรี่ลูกนั้นไม่เสีย ทางโรงงานทำการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ลูกนั้นเต็ม และทำการส่งแบตเตอรี่ลูกนั้นคืนร้านแบตเตอรี่โปรพร้อมผลการตรวจสอบแบตเตอรี่ลูกนั้นๆ เป็นเอกสารโดยจะมีการแจ้งสาเหตุของการตรวจเช็คว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นไม่เสียเพราะอะไร

หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเข้ามารับแบตเตอรี่ที่ร้านค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าทางลูกค้าต้องการให้นำแบตเตอรี่ไปส่งและติดตั้งให้ ลูกค้าต้องสียค่าบริการครั้งละ 400 บาท

กรณีที่ 3

ผลการทดสอบแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิตออกมาว่า แบตเตอรี่ลูกนั้นไม่เสีย แต่ทางลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทางร้านแบตเตอรี่โปรจะทำการประสานงานกับทางตัวแทนผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงจากตัวแทนโรงงานผู้ผลิต

หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเข้ามารับแบตเตอรี่ที่ร้านค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าทางลูกค้าต้องการให้นำแบตเตอรี่ไปส่งและติดตั้งให้ ลูกค้าต้องสียค่าบริการครั้งละ 400 บาท

 

หมายเหตุ:

-   *ทางร้านมีแบตเตอรี่สำรองเฉพาะรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น

-   แบตเตอรี่ที่เคลมได้ลูกใหม่ จะใช้ช่วงเวลารับประกันเดียวกับแบตเตอรี่ที่ส่งเคลม (ใช้วันที่ซื้อเดิมของแบตเตอรี่ลูกที่ส่งเคลม)

-   หลังจากโทรร้านได้โทรแจ้งผลการเคลมกับลูกค้าแล้ว ลูกค้าควรจะมารับแบตเตอรี่ภายใน 15 วันหลังจากที่ทางร้านโทรแจ้ง เกิน 15 วัน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-   ไปรับเคลมแบตเตอรี่ถึงที่ ทางร้านบริการเฉพาะในพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ลูกค้าต้องนำแบตเตอรี่มาเคลมด้วยตัวเอง

expand_less