การรับประกันสินค้า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับประกัน

 

1. ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ (เคลมได้) ในกรณีดังต่อไปนี้

     1.1 อยู่ในระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกัน คือ ตั้งแต่ 12 - 24 เดือน หรือ 20,000 กม. ขึ้นอยู่กับรุ่นและเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผู้ผลิต

     1.2 เมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดในการผลิต ได้แก่

          1.2.1 การประกอบกลับช่องเชล (Cell Reversal)

          1.2.2 ช๊อตหรือลัดวงจรภายใน (Internal Cell Short Circuit)

          1.2.3 แกนขาด สะพานไฟขาด (Disconnection)

          1.2.4 แกนขั้วขาด (Terminal / pole Disconnection)

หมายเหตุ: โปรดรอผลการตรวจสอบซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

***กรณีชดเชยแบตเตอรี่ลูกใหม่ ต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ซื้อครั้งแรก

 

2. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน (เคลมไม่ได้)

     2.1 ไม่ได้กรอกรายละเอียดในใบรับประกันให้ครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในใบรับประกัน หรือมีการระบุวันที่ขายบนแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

     2.2 ฉลาก (สติ๊กเกอร์) หลุด หรือฉีกขาด ที่มิใช่เหตุจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย

          2.2.1 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัน / เดือน / ปี ที่จำหน่าย และไม่ระบุวันที่ใช้งานหรือไม่ตอกเลขวันที่ใช้งาน

          2.2.2 มีการระบุวันที่ขายบนแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

     2.3 พ้นระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกันตามที่กำหนด

     2.4 ของที่สามารถคืนสภาพเดิมได้โดยการชาร์จ

     2.5 ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

          2.5.1 เติมสารที่ไม่บริสุทธิ์ หรือสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกรดกำมะถันเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่

          2.5.2 เติมน้ำกรดกำมะถันที่ไม่ได้ค่าความถ่วงจำเพาะมาตรฐานตามที่กำหนดเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่

          2.5.3 เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่

          2.5.4 เติมน้ำกลั่นมากเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนแบตเตอรี่หรือมีการหกล้น

          2.5.5 เปลี่ยนถ่ายน้ำกรดกำมะถันหรือเติมกรดกำมะถันเพิ่มหลังจากมีการใช้งานแล้ว (หรือมีการคว่ำหม้อจะเกิดระเบิดได้)

          2.5.6 เปลือก แตก รั่ว ซึม จากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

          2.5.7 ระเบิด แตก หรือเชล เสียหายจากการลัดวงจรจากภายนอก

          2.5.8 การอัดประจุไฟมากเกินไป (Overcharging) หรือการขาดการอัดประจุไฟ (Over discharging)

          2.5.9 เปลือกแตก แกนขาด ขั้วขาด หรือหัก จากการทุบหรือกระแทรกจากภายนอก

     2.6 ความเสียหายเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

          2.6.1 ขาดการเติมน้ำกลั่นเมื่อต้องการ (Dry conditioned)

          2.6.2 ขาดการอัดประจุไฟเพิ่มเมื่อต้องการ

          2.6.3 ขาดการทำความสะอาดที่สมควร จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย

          2.6.4 สาเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย

     2.7 ความเสียหายเกิดจากขนส่งที่มิใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่าย

     2.8 กรณีใช้งานนอกเหนือการสตาร์ทเครื่องยนต์รถยนต์

     2.9 กรณีที่สาเหตุเกิดจากตัวรถยนต์เอง

     2.10 กรณีที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบรถที่เกิดอาการผิดปกติได้

     2.11 กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปใส่ในรถที่นอกเหนือจากรถที่ระบุไว้ในใบรับประกัน

     2.12 กรณีเกิดจากแผ่นดินไหว, ไต้ฝุ่น, น้ำท่วม, ความเสียหายจากลม น้ำ ที่เป็นภัยธรรมชาติ เช่นเดียวกับภัยจากไฟ, อุบัติเหตุ

     2.13 ความเสียหายเกิดจากความประมาทของผู้ใช้ เช่น เกิดการสปาร์คขั้วละลายหรือเกิดการระเบิดผนังเปลือกแบตเตอรี่แตก หรือถอดขั้วไม่ระวังทำให้ขั้วบวกแตะกับตัวถังรถ ฯลฯ

*** การรับประกันนี้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการรับจ้าง หรือ การพาณิชย์

*** โปรดรอผลการตรวจสอบซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ขั้นตอนการเคลมแบตเตอรี่รถยนต์กับร้านแบตเตอรี่โปร

1. นัดหมายวันและเวลากับทางร้านแบตเตอรี่โปร

2. ทางร้านจะส่งช่างเข้าไปทำการตรวจเช็ควิเคราะห์แบตเตอรี่ตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยบริการ ให้เฉพาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีเท่านั้น เช็คพื้นที่ให้บริการได้ ที่นี่

3. ช่างทำการตรวจเช็คแบตเตอรี่และระบบไฟรถยนต์เบื้องต้น กรณีวิเคราะห์แล้วว่าแบตเตอรี่เสียจากขั้นตอนการผลิตหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ ทางร้านจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วพบว่า แบตเตอรี่ปกติ แต่เกิดปัญหาจากการทำงานในระบบรถยนต์ หรือการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ไดชาร์จไม่ทำงาน หรือชาร์จอ่อนมากๆ หรือชาร์จมากเกินไป, มีไฟรั่ว หรือมีการเปิดใช้ไฟในรถทิ้งไว้ขณะรถจอด เป็นต้น ทางลูกค้าจะมีค่าบริการในการตรวจสอบ 400 บาทต่อครั้ง

แต่ถ้าหากทางช่างวิเคราะห์แล้วยังไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นเสียจากขั้นตอนการผลิตหรือไม่ หรือลูกค้ายังสงสัยว่าแบตเตอรี่เสีย ทางร้านจะนำแบตเตอรี่ที่ยังสงสัยลูกนั้นส่งไปโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นๆ เพื่อทำการตรวจเช็คซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ และในช่วงระหว่างที่ลูกค้ารอผลจากโรงงาน ทางช่างจะมีแบตเตอรี่สำรอง* ให้ลูกค้าใช้แทนไปก่อน จนกว่าจะทราบผลจากโรงงาน

โดยผลการตรวจเช็คแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่จะแบ่งเป็น 3 กรณีโดยจะมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีที่ 1

ผลการทดสอบแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิตออกมาว่า แบตเตอรี่ลูกนั้นเสียจากขั้นตอนการผลิตจากโรงงานจริง ทางโรงงานจะส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่กลับมาให้ทางร้านแบตเตอรี่โปร แล้วทางร้านแบตเตอรี่โปรจะโทรนัดหมายกับลูกค้าและนำแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปติดตั้งให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีที่ 2

ผลการทดสอบแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิตออกมาว่า แบตเตอรี่ลูกนั้นไม่เสีย ทางโรงงานทำการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ลูกนั้นเต็ม และทำการส่งแบตเตอรี่ลูกนั้นคืนร้านแบตเตอรี่โปรพร้อมผลการตรวจสอบแบตเตอรี่ลูกนั้นๆ เป็นเอกสารโดยจะมีการแจ้งสาเหตุของการตรวจเช็คว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นไม่เสียเพราะอะไร

หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเข้ามารับแบตเตอรี่ที่ร้านค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าทางลูกค้าต้องการให้นำแบตเตอรี่ไปส่งและติดตั้งให้ ลูกค้าต้องสียค่าบริการครั้งละ 400 บาท

กรณีที่ 3

ผลการทดสอบแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิตออกมาว่า แบตเตอรี่ลูกนั้นไม่เสีย แต่ทางลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทางร้านแบตเตอรี่โปรจะทำการประสานงานกับทางตัวแทนผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงจากตัวแทนโรงงานผู้ผลิต

หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเข้ามารับแบตเตอรี่ที่ร้านค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าทางลูกค้าต้องการให้นำแบตเตอรี่ไปส่งและติดตั้งให้ ลูกค้าต้องสียค่าบริการครั้งละ 400 บาท

 

หมายเหตุ:

-   *ทางร้านมีแบตเตอรี่สำรองเฉพาะรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น

-   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไปรับเคลมแบตเตอรี่ถึงที่เฉพาะในพื้นที่ที่ทางร้านให้บริการเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ลูกค้าต้องนำแบตเตอรี่มาเคลมที่หน้าร้านด้วยตนเอง

-   ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะชดเชยสินค้าให้เพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูกเท่านั้น โดยการรับประกันจากนับต่อเนื่องจากลูกแรก 

-   หลังจากโทรร้านได้โทรแจ้งผลการเคลมกับลูกค้าแล้ว ลูกค้าควรจะมารับแบตเตอรี่ภายใน 15 วันหลังจากที่ทางร้านโทรแจ้ง เกิน 15 วัน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

expand_less